logo pravos

Doc. dr. sc. Davor Muhvić

 

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Scholar

LinkedIn

Davor Muhvić rođen je 14. listopada 1980. godine u Osijeku. Nakon opće gimnazije upisao je Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na kojem je diplomirao 2005. godine. Nakon volonterskog angažmana u Centru za socijalnu skrb u Osijeku, od 2008. je zaposlen na Pravnom fakultetu u Osijeku kao asistent - znanstveni novak. Godine 2009. upisao je Poslijediplomski doktorski studij iz pravnih znanosti (Smjer Međunarodno javno pravo i međunarodno privatno pravo) Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom "Transnacionalne korporacije kao subjekti međunarodnog prava" obranio je 2015. godine (mentor: prof. dr. sc. Davorin Lapaš). Član je Katedre za međunarodno pravo i tajnik Poslijediplomskog specijalističkog studija "Ljudska prava" Pravnog fakulteta u Osijeku. Kao poslijedoktorand na matičnoj instituciji sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta "Međunarodno pravo" i "Međunarodna zaštita ljudskih prava". Od 2008. do 2014. sudjelovao je na znanstvenom projektu „Zaštita prava manjina u međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Govori engleski jezik, a služi se i francuskim jezikom.


 

USAVRŠAVANJA I AKTIVNOSTI

 • sudjelovao na međunarodnoj konferenciji Transfrontier Issues in the 21st Century, s izlaganjem na temu "International Convention on Transnational Corporations: A Future Addition to the UN Human Rights Treaty System, u Zagrebu u svibnju 2015. godine
 • pohađao Summer Courses on Public International Law na The Hague Academy of International Law u Den Haagu (Nizozemska) u srpnju 2013. godine (stipendija Kuratorija Akademije)
 • sudjelovao na međunarodnoj konferenciji Contemporary legal challenges: EU – Hungary – Croatia u sklopu projekta SUNICOP, s izlaganjem na temu "The legal nature of EU citizenship: Perspectives from international and EU law", u Osijeku u veljači 2012. godine
 • voditelj tima Pravnog fakulteta u Osijeku na Regional Moot Court International Humanitarian Law Competition (ICRC Sarajevo) u Sarajevu (BiH) u studenom 2011. i u studenom 2012. godine
 • pohađao Human Rights Law Summer School na European University Institute – Academy of European Law u Firenci (Italija) u lipnju/srpnju 2011. godine
 • pohađao Sixth Regional Course in International Humanitarian Law na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (Srbija) u rujnu 2009. godine

 

   

ZNANSTVENI RAD

 • Á. Mohay, D. Muhvić, 'The legal nature of EU citizenship: perspectives from international and EU law', u T. Drinóczi, M. Župan, Zs. Ercsey, M. Vinković (eds.), Contemporary Legal Challenges: EU – Hungary – Croatia, Pécs, Osijek: Faculty of Law, University of Pécs - Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, 2012., str. 155.-175. (dostupno za download u engleskoj, hrvatskoj i mađarskoj verziji na: http://www.sunicop.eunicop.eu/sunicop/publications/category/2-the-conference-book.html)
 • M. Lulić, D. Muhvić (ur.), Ljudska prava – izbor međunarodnih dokumenata, Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, , 2012.
 • M. Lulić, D. Muhvić, 'International Law and Cyprus Problem', Contemporary Legal and Economic Issues II, Osijek: Faculty of Law Osijek, 2009., str. 65-96
 • D. Muhvić, 'Poredbeni prikaz pravnog položaja državnog odvjetništva s posebnim osvrtom na pravni položaj državnog odvjetništva u Republici Hrvatskoj', Pravni vjesnik, sv. 25, br. 2, 2009., str. 129.-145.
 • M. Lulić, D. Muhvić, 'Zaštita i prava manjina u Republici Hrvatskoj', Pravni vjesnik, sv. 24, br. 1, 2008., str. 117.-138.
 • M. Lulić, D. Muhvić, 'Status Baskije u Španjolskoj: odcjepljenje versus decentralizacija', Pravni vjesnik, sv. 21, br. 3-4, 2005., str. 287.-309.

 

   

KONTAKT

·        Konzultacije: ponedjeljkom 10-12 sati (kabinet 65, S. Radića 13)

·        E-mail: dmuhvic(at)pravos(dot)hr

·        Broj telefona: 031/224-500