logo pravos

Doc. dr. sc. Davor Muhvić

 

Hrvatska znanstvena bibliografija (Croatian scientific bibliography)

Google Scholar

 

Davor Muhvić rođen je 1980. u Osijeku gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2005. godine. Doktorirao je 2015. godine na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Osijeku zaposlen je kao znanstveni novak od 2008., kao poslijedoktorand od 2015., a od 2017. godine kao docent. Na Integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju drži nastavu iz predmeta Međunarodno pravo, Međunarodna zaštita ljudskih prava i Diplomatsko pravo i diplomatska profesija. Na matičnom Fakultetu sudjeluje u izvođenju nastave i na Poslijediplomskom doktorskom studiju i Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Ljudska prava“ na kojem obnaša i dužnost tajnika. Od 2020. godine izvršni je urednik časopisa Pravni vjesnik. Član je Hrvatskog društva za međunarodno pravo i International Law Association.

Područje njegovog znanstvenog interesa je međunarodno (javno) pravo, a osobito međunarodnopravni subjektivitet i međunarodnopravna zaštita ljudskih prava.

 

KONTAKT

·        Konzultacije: ponedjeljkom 10-12 sati (kabinet 65, S. Radića 13)

·        E-mail: dmuhvic(at)pravos(dot)hr

·        Broj telefona: 031/224-500

 

 

Davor Muhvić is born in Osijek in 1980, where he attended primary school and high school. He graduated at the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek's Faculty of Law in 2005 and received his Ph.D. in 2015 from the University of Zagreb's Faculty of Law.

He has been employed at the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law as a Research Fellow since 2008, as a Postdoctoral Fellow since 2015 and as an Assistant Professor since 2017. At the Integrated undergraduate and graduate university studies in law of the Faculty of Law Osijek he gives courses in International Law, International Protection of Human Rights and Diplomatic Law and Diplomatic Profession. He also participates in teaching at the Postgraduate doctoral studies in Law and the Postgraduate specialist studies in Human Rights, where he also holds the position of secretary of the Studies. Since 2020, he has been the executive editor of the Faculty’s journal Pravni vjesnik (Journal of Law). He is a member of the Croatian Society for International Law and the International Law Association.

His field of scientific interest is international (public) law, and especially international legal personality and international human rights law.

 

CONTACT

Consultations: Mondays 10-12h (Room 65, s. Radića 13)

E-mail: dmuhvic(at)pravos(dot)hr

Telephone: 031/224-500

 

c