logo pravos

Literatura

 

 

Obvezna literatura:
 
1. Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 1, 2. izmijenjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2010. (tekst otisnut krupnim slogom)
 
2. Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš D., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 2, Školska knjiga, Zagreb, 2012. (tekst otisnut krupnim slogom)
 
3. Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 3, Školska knjiga, Zagreb, 2006. (tekst otisnut krupnim slogom)
 
 
 
Dopunska literatura:
 
1. Degan, V. Đ., Međunarodno pravo, Zagreb, 2011. 
2. Ibler, V., Rječnik međunarodnog javnog prava, Zagreb, 1987. 
3. Lapaš, D., Šošić, T. M. (ur.), Međunarodno javno pravo: izbor dokumenata, Zagreb, 2005. 
4. Lulić, M., Muhvić, D., Ljudska prava – izbor međunarodnih dokumenata, Osijek, 2012.
5. Povelja Ujedinjenih naroda, Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 15/1993. 
6. Bakotić, B. (ur.), Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima, Zagreb, 1997. 
7. Ibler, V., Međunarodno pravo mora i Hrvatska, Zagreb, 2001. 
8. Rudolf, D., Međunarodno pravo mora, Zagreb, 1985. 
9. Lulić, M., Dekolonizacija i nastanak država, Osijek, 2005.