logo pravos

Seminari iz predmeta Međunarodno pravo

Seminarska nastava - istraživački rad

Seminarska nastava podijeljena je na dva glavna dijela. U prvom dijelu seminarci zajedno s nastavnikom rade na pripremama i pisanju seminarskog rada, a u drugom dijelu - rad izlažu pred drugim kolegama. Studenti su slobodni birati između velikog izbora aktualnih i važnih međunarodnopravnih tema. Trudimo se da ponuđene teme budu čim zanimljivije i svake godine, uz standardne, biramo i nove. Naravno, fleksibilni smo i u eventualnom predlaganju novih tema od strane studenata.

Naime, seminari iz Međunarodnog prava razlikuju se od seminara iz drugih predmeta. Posebnu pažnju posvećujemo osposobljavanju studenata na istraživačkom radu prilikom obrade teme. Smatramo da je način na koji studenti dolaze do znanja i informacija posebno važan. Ne samo da ih se (dodatno) uči kako da se služe literaturom iz naše knjižnice, već se akcent stavlja na pretraživanje baza podataka, knjižnične građe i relevantnih web-stranica međunarodnih organizacija u potrazi za dodatnim znanjima i informacijama. Većinu seminarskih tema studenti rade u paru, iznimno, neke teme može, u dogovoru, obraditi samo jedan student ili, ako se radi o složenoj i zahtjevnoj temi, troje studenata.

Pisanje seminarskog rada

U prvom dijelu studenti zajedno s nastavnikom rade na izradi seminarskog rada. Rad sa studentom je u cijelosti individualiziran. Svakom studentu se na svakom seminarskom satu posveti posebna pažnja. Student se detaljno upoznaje s pravilima za izradu seminarskog rada i pomaže mu se u istraživanju teme, odnosno osposobljavanju za samostalan istraživački rad. Ta znanja koristit će studentu ne samo na našem seminaru, već i na svim drugim seminarima na Fakultetu jer student svladava akademsko pisanje i metodologiju istraživačkog rada.

Prilikom izrade samog seminarskog rada student vodi računa da seminarski rad bude podijeljen na, generalno gledano, tri dijela. U prvom dijelu student analizira problematiku s teoretskog aspekta. U tom smislu koristi službenu obvezatnu i dopunsku literaturu iz predmeta Međunarodno pravo. U središnjem dijelu rada analizira konkretan problem iz prakse koji mu je dodijeljen. Konačno, u trećem dijelu od studenta se očekuje da primijeni pravila iz teoretskog dijela na praktičan primjer koji je analizirao i napiše vlastite zaključke. Rad studenta mora biti podijeljen na više glavnih poglavlja i potpoglavlja. Rad počinje s uvodom, sadržajem (podijeljenim na nekoliko cjelina), zaključkom i popisom literature. Seminarski rad mora imati oko 15 stranica (ovisno o broju studenata koji pišu rad), standardni poslovni font 11-12, prored 1,5, sve margine 2,5. Pravila pisanja studenti mogu naći u knjizi prof. dr. sc. Mire Lulić - Akademsko pisanje za studente prava, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2016.

Bez obzira na moguća različita znanja koje studenti imaju u pogledu iskustva pretraživanja Interneta i pravnih baza podataka, sa svakim se studenom ponaosob radi i prilagođava se njegovoj razini znanja i iskustva. Za sva pitanja vezana uz seminar seminarci se mogu obratiti nastavnicima tijekom seminara ili za vrijeme konzultacija.

Izlaganje seminarskih tema

U drugoj polovici seminarske nastave seminarci izlažu svoje radove pred drugim kolegama seminarcima. Ukoliko je više studenata napisalo seminarski rad, tada ravnopravno izlažu svoj rad. Ako postoji interes, moguće je organizirati da izlaganja i pismena komentiranja izloženih radova ocjenjuju drugi seminarci putem anonimnih anketa koje se provode po završetku svakog seminara, sve kako bi se seminar učinio čim dinamičnijim, studenti sami uključili u sustav vrednovanja drugih radova i time posredno oblikovali kriterije i ocjene za seminarske rad ove.

Ocjenjivanje seminara

Na ocjenu iz seminara utječe, u prvom redu, kvaliteta napisanog seminarskog rada, ali i način na koji se student pripremio za izlaganje rada. Ocjena iz seminarskog rada koja se dobije nakon izlaganja u pravilu je i konačna ocjena iz seminara. Ocjene će se svima upisivati po završetku semestra i bez obzira na datum izlaganja rada. Studentima se u indeks upisuje isti datum kolokviranja (datum u lipnju ili u srpnju). Da bi se ocjena provela na odgovarajućem ispitnom roku, student mora prijaviti seminar na Studomatu.

 

Izvanredni studenti

 Izvanredni studenti također su za ispunjavanje svoje seminarske obveze dužni izraditi seminarski rad prema istim kriterijima kao i izvanredni, ali nemaju seminarsku nastavu. Nastavnik ih kroz izradu seminarskog rada vodi putem konzultacija. Također, izvanredni studenti za upis ocjene iz seminara nisu dužni čekati kraj semestra. Čim izvrše svoje obveze, seminar mogu prijaviti na prvom dostupnom roku preko Studomata.