logo pravos

Kolokviji iz Međunarodnog prava u akad. god. 2021./22.

 

PRVI KOLOKVIJ

Datum: 8. travnja 2024.

Gradivo:

  • Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 1, Školska knjiga, Zagreb, 2010. (tekst otisnut krupnim slogom)

I.          Uvod, str. 1-64,

II.         Subjekti međunarodnog prava, str. 65-179,

III.        Objekti međunarodnog prava - bez §28. More!, str. 181-210 i 277-349.

Ukupan broj stranica: cca 280

 

DRUGI KOLOKVIJ

Datum: 7. svibnja 2024.

Gradivo:

  • Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 1, Školska knjiga, Zagreb, 2010. (tekst otisnut krupnim slogom)

III.        Objekti međunarodnog prava – samo §28. More!, str. 211-276,

                  IV.       Čovjek u međunarodnom pravu, 351-437.

  • Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš, D., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 2, Školska knjiga, Zagreb, 2012. (tekst otisnut krupnim slogom)

V.        Organi međunarodnih odnosa, str. 1-52,

VI.       Pravne činjenice međunarodnog prava, str. 53-109.

Ukupan broj stranica: cca 260

 

TREĆI KOLOKVIJ

Datum: 3. lipnja 2024.

Gradivo:

  • Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš, D., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 2, Školska knjiga, Zagreb, 2012. (tekst otisnut krupnim slogom)

VII.      Međunarodne organizacije (samo UN), str. 112-185.

  • Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 3, Školska knjiga, Zagreb, 2006. (tekst otisnut krupnim slogom)

VIII.     Mirno rješavanje sporova i osiguranje mira, str. 1-123,

IX.       Pravo oružanih sukoba, str. 124-210.

Ukupan broj stranica: cca 280

 

 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:

 

Tko ima pravo izlaska na kolokvije?

Formalni preduvjet izlaska na kolokvije je status redovnog ili izvanrednog studenta II. godine, bez obzira je li student/ica tu godinu upisao prvi put ili je ponavljač. Studenti III. godine nemaju pravo izlaska na kolokvij.

 

Dolasci na predavanja?

Od studenata koji žele izaći na kolokvije očekuje se da redovno pohađaju predavanja. Dio pitanja na kolokvijima bit će isključivo s predavanja.

 

Pad na kolokviju?

Od tri kolokvija, tolerira se da student nije položio jedan. Nadoknada dijela gradiva iz kolokvija kojeg student nije položio održat će se u dogovoru s predmetnim nastavnikom na kraju semestra.

 

Prijava izlaska na kolokvij?

Studenti su dužni prijaviti dolazak na prvi kolokvij. Obrazac za prijave bit će dostupan na Merlinu.

 

Izvanredni studenti?

Gore navedeni okvirni datumi odnose se na kolokvije za redovne studente. Datumi kolokvija za izvanredne studente bit će određeni naknadno, a u pravilu budu isti tjedan kada i kolokviji za redovne studente.

 

Sve ostale informacije vezane uz način polaganja kolokvija bit će postavljene na Merlinu.